Privacyverklaring

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van De Vriese Accountancy BV, met maatschappelijke zetel te Oostendestraat 45A, 8820 Torhout, BTW BE 0534.973.608, RPR Gent (afdeling Oostende) (verder ‘De Vriese Accountancy’).

Deze privacy policy gaat uit van De Vriese Accountancy in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op onze verwerking van gegevens via de website www.devrieseaccountancy.be en op onze dienstverlening. Slechts uitzonderlijk zal De Vriese Accountancy aan te merken zijn als een verwerker. De verwerkersvoorwaarden van De Vriese Accountancy zullen alsdan gelden.

De Vriese Accountancy streeft ernaar om uw persoonsgegevens, informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg te behandelen, de passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

De Vriese Accountancy verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

De Vriese Accountancy wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

  • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
  • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
  • hoe ze worden beschermd;
  • met wie ze worden gedeeld;
  • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en
  • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

De Vriese Accountancy kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. De Vriese Accountancy zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal De Vriese Accountancy u contacteren en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 27 februari 2022 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt De Vriese Accountancy?

De Vriese Accountancy beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

De Vriese Accountancy verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Generieke gegevens zoals voornaam en naam, geslacht telefoonnummer, e-mailadres, adres, geboortedatum, geboorteplaats, bedrijfsgegevens;
  • Financiële gegevens zoals bankgegevens, salaris, alsook rijksregisternummer en identiteitskaart of paspoort;
  • Gedragsgegevens en IP-adres;
  • Gevoelige gegevens wanneer die voor uw specifiek dossier relevant zijn (uitzonderlijk bv. medische gegevens).

De verwerking van persoonsgegevens betreffen uw gegevens, maar desgevallend tevens deze van uw personeel, familieleden, bestuurders, aandeelhouders, alsook van alle andere relevante personen zoals uw klant of leverancier.

U kunt De Vriese Accountancy uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, telefonisch, via sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld LinkedIn), door het surfen op of via het contactformulier op de website www.devrieseaccountancy.be, dan wel op andere wijze. Bovendien kunnen persoonsgegevens ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (bv. via de Balanscentrale) en dergelijke. Persoonsgegevens worden dus al dan niet door de rechtstreekse cliënt van De Vriese Accountancy aangebracht. U dient er zo nodig voor te zorgen dat u de persoonsgegevens rechtmatig aan De Vriese Accountancy kunt overmaken.

In dit kadert verwijst De Vriese Accountancy eveneens naar haar Cookie Policy.

Vergeet De Vriese Accountancy niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor De Vriese Accountancy relevant is. De Vriese Accountancy streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet heeft van veranderingen.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat De Vriese Accountancy de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt De Vriese Accountancy uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

De Vriese Accountancy gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om de gevraagde administratieve, boekhoudkundige, financiële en juridische diensten inclusief deze volgende uit het statuut van gecertificeerd (fiscaal) accountant gereglementeerd door de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur te kunnen aanbieden. Zo kan De Vriese Accountancy bij u ter plaatse komen, gepast met u communiceren, BTW-listings of fiscale fiches opmaken, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en De Vriese Accountancy te kunnen uitvoeren.

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Bovendien kan zij uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer en dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van De Vriese Accountancy.

Promotie en informatie

Zolang u klant bent bij De Vriese Accountancy kunnen uw contactgegevens ook gebruikt worden om u te informeren over weetjes in de sector of om u aanbevelingen te doen. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van De Vriese Accountancy. U kunt De Vriese Accountancy op ieder moment verzoek