Informatiefiche

Informatiefiche beroepsbeoefenaar De Vriese Accountancy BV

Identificatie:
De Vriese Accountancy BV
Erkenningsnummer ITAA 50.333.094 (lidstaat België) – gecertificeerd (fiscaal) accountant –
certified accountant and certified tax advisor
Met maatschappelijke zetel en kantooradres te Oostendestraat 45A, 8820 Torhout
Ondernemingsnummer 0534.973.608 en BTW BE 0534.973.608
RPR Gent (afdeling Oostende)
Met de heer Jan De Vriese als bestuurder
Erkenningsnummer 10.344.139 (lidstaat België) – gecertificeerd (fiscaal) accountant – certified
accountant and certified tax advisor

Verdere relevante informatie:
Contactgegevens:
E-mail: info@devrieseaccountancy.be
Website: www.devrieseaccountancy.be
Telefoonnummer: 050/678671

Beroepsvereniging:
ITAA: Institute for Tax Advisors & Accountants, met zetel te Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000
Brussel, ondernemingsnummer 737.810.605, +32 2 240 00 00, info@itaa.be, www.itaa.be
Beroepsregels en Deontologische code: Het beroep van accountant of belastingadviseur is
gereglementeerd door de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur. Verder zijn wij onderworpen aan het Reglement van de Plichtenleer der
accountants (KB van 1 maart 1998). Zie: Regelgeving – Institute for Tax Advisors and
Accountants (itaa.be) en Deontologie – Institute for Tax Advisors and Accountants (itaa.be)

Algemene voorwaarden en prijs:
Zie onze opdrachtbrief met algemene voorwaarden en prijsvermelding – deze is beschikbaar
in het Nederlands

NACEBEL-code:
Hoofdactiviteit: 69.201 – Accountants en belastingconsulenten

Verzekering:
De Vriese Accountancy BV heeft haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren
overeenkomstig de deontologische normen bij AG Insurance, met adres te E. Jacqmainlaan
53, 1000 Brussel.
Geografische dekking: wereldwijde dekking met uitsluiting van USA & CANADA

Betwistingen:
Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen De Vriese Accountancy BV
en de cliënt.
Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Als dit onmogelijk blijkt, behoren
alle geschillen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank en de hoven van het
arrondissement waar De Vriese Accountancy BV haar maatschappelijke zetel heeft.
Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan het
bevoegde orgaan van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (Institute of
Tax Advisors and Accountants) die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in de
eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.